Odeszli
Co gdy umrze osoba bliska

To sytuacja, do której nie można się przygotować, warto natomiast wiedzieć, jak postępować, gdy umrze osoba nam bliska. Poniżej prezentujemy kompendium wiedzy przygotowane we współpracy z Zakładem Pogrzebowym "ARS" ze Skierniewic.

 • Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący oddział, na którym zmarły przebywał. Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

W oczekiwaniu na przyjazd warto zadzwonić do osoby bliskiej, sąsiada, by ten czas spędził z nami.

UWAGA! Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 1. małżonek lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby mieszkające w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon,
 6. w sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie - np. hospicjum, domu pomocy społecznej - do zgłoszenia zobowiązana jest placówka.
 • Po przybyciu lekarz bądź osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje kartę zgonu. Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu, i jest podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) właściwego dla miejsca zgonu. 

UWAGA! Warto zadbać o kilka kopii aktu zgonu – może być przydatna przy sprawach spadkowych, w instytucjach finansowych oraz ubezpieczalniach.

UWAGA! Do USC zabieramy ze sobą: kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb.

Zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok jest potrzebne w przypadkach śmierci nagłej (np. wypadek) lub bez możliwości ustalenia przyczyny zgonu. Prokurator sporządza oddzielne pismo lub umieszcza stosowną adnotację w karcie zgonu. Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od śmierci. Gdy nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od śmierci.

 • Po stwierdzeniu przez lekarza zgonu należy powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie osoby bliskiej. Miejska spółka „ARS” świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe.

ARS pracuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, więc nie musimy martwić się porą zgłoszenia i tym, co stanie się dalej z ciałem bliskiego.

– Wykonujemy je w każdym rytuale religijnym i świeckim i na wszystkich cmentarzach w kraju. Pomagamy również w sprowadzaniu zwłok z zagranicy. Doświadczeni pracownicy pomagają w wyborze: miejsca pochówku, miejsca liturgii żałobnej, wyboru trumny czy urny, dekoracji kwiatowej, ubioru zmarłego, dodatkowej oprawy muzycznej, transportu uczestników pogrzebu a kończąc na wyborze nagrobka – mówi Jacek Staryga, prezes spółki ARS. – Nasze usługi mogą być rozliczane bezgotówkowo jeżeli naszemu klientowi przysługuje zasiłek z ZUS lub KRUS. Zasiłki te w imieniu klienta załatwiamy osobiście wyjaśnia prezes.

Udając się do zakładu pogrzebowego, musimy zabrać ze sobą: kartę zgonu; zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty bądź emerytury zmarłego; dowód osobisty zmarłego.

UWAGA! Zasiłek pogrzebowy otrzymamy tylko wtedy, gdy zmarły był w chwili śmierci ubezpieczony lub pozostawał na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

 • Pracownicy zakładu odbierają zmarłego i przewożą go do kostnicy.
 • W dalszej kolejności trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu. Tu otrzymamy Skrócony Odpis Aktu Zgonu.

Innym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” sp. z o.o., założonej 24 marca 1987 roku, jest administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej 19, powstałym w 1981 roku.

Jest to realizacja zadania własnego gminy wynikającego z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Cmentarz komunalny w Skierniewicach to wzorcowa nekropolia, lokalne centrum usług pogrzebowych i godne miejsce spoczynku. Kompleks cmentarza komunalnego w Skierniewicach obejmuje obszar ponad 8 ha powierzchni.

Na terenie tym znajduje się miejsce pochówku, kaplica cmentarna, dom pogrzebowy, prosektorium, biura administracji cmentarza, parking i pawilony handlowe zniczy i kwiatów. Cmentarz komunalny w Skierniewicach dysponuje następującymi rodzajami pochówku: groby ziemne 1 i 2 miejscowe, groby murowane na 1, 2, 3, i 4 trumny, kolumbarium, groby urnowe murowane z nagrobkiem lub bez nagrobka. Na terenie cmentarza komunalnego w Skierniewicach istnieje grób dla dzieci martwo urodzonych i ossuarium na bezimienne szczątki.

Drugim przedmiotem działalności Spółki „ARS” jest kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych.

ŚWIADCZENIA

Zasiłek pogrzebowy przysługuje m. in. po śmierci:

-osoby, która jest ubezpieczona

-osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę

-osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową

-członka rodziny osoby wymienionej wcześniej

-osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczenia, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Renta Jeśli osoba zmarła w ciągu ostatnich 10 lat pracowała przez co najmniej 5 lat, to dzieciom, żonie i rodzicom może przysługiwać renta z ZUS. Należy wypełnić formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a i złożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. Kwestię rent reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od liczby uprawnionych osób renta wynosi od 85 proc. świadczenia, które przysługiwało zmarłemu przy jednej osobie, 90 proc. przy dwóch, do 95 proc. przy trzech i większej liczbie osób.

Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna jest jednorazowo wypłaconym świadczeniem przysługującym bliskim zmarłego pracownika. Przysługuje rodzinie zmarłego, który w chwili śmierci pozostawał w stosunku pracy, ewentualnie pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Podstawą do wypłaty jest czas śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli zmarły przebywał na urlopie bezpłatnym, czy nie świadczył pracy z uwagi na stan zdrowia, świadczenie również przysługuje. Odprawę wypłaca pracodawca.

Odprawa pośmiertna w zależności od stażu pracy wyniesie równowartość miesięcznego wynagrodzenia (przy pracy krótszej niż 10 lat u pracodawcy), trzymiesięcznego (przy pracy co najmniej 10 lat) albo sześciomiesięcznego (przy ponad 15 latach pracy).

Oprócz tego pracodawca wypłaci zaległe wynagrodzenie lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Tzw. zasiłek losowy Jego wypłata zależy od pracodawcy.

Urlop okolicznościowy Na czas załatwiania formalności związanych z pochówkiem pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. Wymiar urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa:

 • 2 dni – po śmierci małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy;
 • 1 dzień – po śmierci rodzeństwa, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na naszym utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką.

UWAGA! Urlop okolicznościowy nie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego.

W postępowaniu przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku sąd bada kto jest spadkobiercą, w jakiej części dziedziczy spadek oraz to, czy spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

UWAGA! Spadek to nie tylko majątek zmarłego, ale również długi. Można więc przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza a wtedy odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wartości otrzymanego spadku. Przy tym scenariuszu, w najgorszym wypadku przy istnieniu długów spadkobierca nic nie zyskuje, ale też nie straci. Zyska, gdy po spłacie długów zostaną jeszcze środki ze spadku.

Spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o swoim prawie do spadku na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku.

W przypadku gdy spadkobierca odrzuci spadek (złoży stosowne oświadczenie) nie dziedziczy ani majątku, ani długów.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego albo u każdego notariusza.

tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA